Financieel jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

1-1-2017 t/m 31-12-2017

Activa

Liquide Middelen: 

Kas€    488,55           708,23

Bank lopende rekening€  1.325,30           822,32

Bank spaarrekening€ 11.200,-      12.908,58

Vlottende activa

Dierenvoeding€  1.775,65           500,-

Kleding€     383,53           383,53

Winkelvoorraad€     993,84         1.286,21

Vaste activa

Inrichting gebouw en rennen€  4.267,96       10.825,16

Diverse apparatuur/materialen€  1.770,64         4.647,59

Kantoorartikelen€       12,18             12,18

---------------            -------------------

Totaal   23.682,65,-       32.093,80

Passiva

Leningen €   2.000,-                 0,-

Vooruitbetaalde bedragen€   5.800,-         5.800,-

Eigen vermogen€ 15.882,65      26.293,80

------------------    ------------------

Totaal €   23.682,65       32.093,80

Inkomsten en uitgaven 2017

Inkomsten

Donaties€    4.116,53

Sponsoring en subsidies€    2.094,44

Opbrengsten adoptie€  35.218,50

Vakantieopvang €    6.942,50

Winkelverkopen €    5.852,03

Open dag€       410,70

Vergoeding dierenartskosten€       926,-

Diversen€       348,95

Uitgaven

Verzekeringen€          72,60

Bankkosten€        102,64

Kantoorkosten€        763,01

Kamer v Koophandel€          50,-

Keukeninrichting en lev. mid.€      1.420,21

Open dag€         293,59

Nutsvoorzieningen€      1.447,50

Inkoop winkel€      7.136,38

Huurbetalingen€      8.679,81

Dierenartskosten€    21.010,24

Voer en bedding€      4.957,16

Bouwkosten rennen€      5.692,44

Diversen€      1.304,92

Opmerkingen

  • 2017 is het eerste boekjaar van de Stichting Knijn&Ko dat een heel kalenderjaar beslaat.
  • De waarde van de rennen en inrichting van het gebouw zijn opgenomen tegen kostprijs van de materialen die daarvoor zijn gebruikt.
  • De kantoorapparatuur zoals computer, printer etc. zijn door diverse gulle gevers geschonken en de waarde op de balans is gebaseerd op een schatting.
  • Alle overige goederen zijn gewaardeerd op aanschafwaarde.
  • Er wordt niet afgeschreven.
  • In 2017 is naast het jaarbedrag aan huur tevens een jaar huur vooruitbetaald. Hierdoor is in 2016 en 2017 de huur voor 5 jaar reeds betaald.
  • Eindvoorraad voor de winkel is opgenomen tegen inkoopprijs op basis van een inventarisatie op 2-1-2018.
  • De winst in het boekjaar 2017 is aanzienlijk lager dan in 2016 omdat veel investeringen zijn gedaan in gebouw, inrichting van de konijnenverblijven en apparatuur t.b.v. hygiënische schoonmaak van de konijnenverblijven.
  • In 2017 is ook een quarantaineruimte ingericht, zoals deze sinds 1 juli 2017 wettelijk verplicht is geworden.

In 2017 is een (bruto) winst gemaakt van € 2.979,15.

Bavel, 27 mei 2018

De Penningmeester.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube