ANBI

Stichting konijnenopvang K’nijn & Ko

ANBI status, RISN: 856294366
Oprichtingsdatum: 18 april 2016

Contactgegevens: Email: Bestuur@knijnenko.nl
Website: https://knijnenko.nl
Telefoon:

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: N. Pons.
Secretaris: M. Sips.
Penningmeester: J. Hermse.
Beheerder: Zoë Pons

Beleidsplan:
Stichting Konijnenopvang K’nijn & Ko is in 2016 opgericht. Als zelfstandige stichting heeft zij in mei 2016 de konijnenopvang aan de Bavelse Hei te Breda geopend. Deze biedt de mogelijkheid om maximaal 50 konijnen te huisvesten. Daarnaast is sprake van vakantieopvang voor konijnen.

De stichting bestaat uit 40 vrijwilligers.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65865553


Stichtingsactiviteiten

 • Het opvangen en verzorgen in de ruimste zin van het woord van gedumpte, en/of verwaarloosde konijnen, of dieren die niet langer gewenst zijn (afstandsdieren).
 • De mannelijke konijnen worden voor adoptie gecastreerd, zodat voortplanting uitgesloten is.
 • Het wegvangen van tamme konijnen die loslopen in het wild. Dit om over populatie te voorkomen en om deze dieren het recht op een goed konijnenleven niet te ontnemen.
 • Het uitplaatsen van onze konijnen bij een nieuwe eigenaar met een soortgenootje, volgens voorwaarden die de gezondheid en leefomstandigheden van onze dieren ten goede komen.
 • Vakantieopvang van konijnen.
 • Het geven van voorlichting dit om de leefsituatie van konijnen in het algemeen te verbeteren.

Beloningsbeleid

Binnen Stichting Konijnenopvang K’nijn & Ko bestaat er geen beloningsbeleid; gemaakte onkosten voor drukwerk, huisraad en andere benodigdheden ten behoeve van de opvang, worden vergoed op basis van betalingsbewijzen.

Doelstelling

Stichting Konijnenopvang K’nijn & Ko wil de maatschappij kennis laten nemen van het opvangen en verzorgen van konijnen in al haar verschijningsvormen. In dit verband richt K’nijn & Ko zich met name op het opvangen en herplaatsen van konijnen in Breda en omstreken. Hiertoe streeft K’nijn & Ko ernaar handelingen te verrichten en activiteiten te ondernemen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actiepunten 

Ter bevordering en vergroting van haar maatschappelijke rol en invloed wil de Stichting in de toekomst activiteiten ontplooien:

 • Deelname aan de open asiel dag.
 • Organiseren van een jaarlijks terugkomende open dag.
 • Organiseren van een jaarlijkse vaccinatie dag.
 • Sponsorwerving tijdens en buiten deze activiteiten.

Samenwerking

De stichting werkt regelmatig en op proactieve wijze samen met diverse ketenpartners in de regio waaronder:

 • Diverse kinderboerderijen in Breda en omgeving waar de stichting konijnen voor opvangt.
 • Dierenasiel te Breda: dit betreft samenwerking in verband met de opvang van konijnen.
 • Andere konijnenopvangcentra.


Werving financiële middelen

Om onze stichting financieel gezond te houden willen we de volgende activiteiten ontplooien waaronder:

 • Het werven van “Vrienden van K’nijn & Ko”: voor minimaal 25 euro per jaar kunnen particulieren ons werk en onze opvang financieel ondersteunen. Zij ontvangen hiervoor vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief.
 • Het werven van hoksponsors. Voor een afgesproken bedrag per jaar kunnen zowel bedrijven als particulieren ons werk en onze opvang financieel ondersteunen. Aan het hok komt reclame van het bedrijf te hangen, of een affiche naar wens; deze blijft een jaar hangen.
 • Het sponsoren van onze rennen. Voor een afgesproken bedrag sponsort een bedrijf een ren. Aan de ren komt reclame van het bedrijf te hangen, of een affiche naar wens; deze blijft een jaar hangen.
 • Het organiseren van een jaarlijkse open dag.
 • Banner op onze site.
 • Kledingactie Stichting Dieren lot.
 • Donatieverdubbelaar Stichting Dieren lot.
 • Sponsoring in natura, bijvoorbeeld voedsel.
 • De stichting zal ook inkomsten werven door het organiseren van open dagen en aan het deelnemen aan braderieën.
 • Stichting zal donaties werven van particulieren en sponsoring van bedrijven.
 • Legaten.

Meerjarenplannen

Vergroten van de maatschappelijke bekendheid, invloed en betrokkenheid van K’nijn & Ko en het financieel gezond houden van de Stichting. Daarnaast wil K’nijn & Ko de ontwikkeling van inhoudelijke thema’s vertalen en middels geëigende communicatiemiddelen in de maatschappij/ bij het publiek onder de aandacht brengen.

K’nijn & Ko stelt zich de komende jaren de volgende doelen:

 • Vergroten van de naams- en activiteitenbekendheid alsmede de waardering van stichting konijnenopvang K’nijn & Ko.
 • Werven van vrijwilligers.
 • Opzetten en organiseren van activiteiten ter vergroting van de bekendheid van K’nijn & Ko en het contact met zowel het algemeen publiek als ook ketenpartners kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Hierbij valt te denken aan: het realiseren van diensten en producten met een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld op sociaal economische vlak (bijvoorbeeld werkervaringsplek of snuffelstage, organiseren van educatieve bijeenkomsten voor jeugdigen, organiseren van open dagen, deelname aan activiteiten in de directe omgeving van de opvang, zoals markten en braderieën en open dagen van ketenpartners.
 • K’nijn & Ko initieert, dan wel werkt mee aan artikelen voor tijdschriften en (plaatselijke en landelijke) kranten of programma’s op radio en tv, waarin K’nijn & Ko dan wel het konijnenwelzijn als geheel centraal staat.
 • Fondsenwerving: ten behoeve van exploitatie van de Stichting zal K’nijn & Ko middels werving van sponsoren, schenkingen en donaties een solide financiële basis gaan vormen die continuïteit van de activiteiten garandeert.
 • Vrijwilligers: K’nijn & Ko werft op actieve wijze vrijwilligers. Ook hierin wordt bij jaarplan vastgelegd op welke wijze een diversiteit aan communicatiemiddelen wordt benut. Bovendien onderneemt K’nijn & Ko activiteiten die het contact en de verbinding bevorderen tussen K’nijn & Ko en haar Vrijwilligers. In de communicatie met de vrijwilligers vindt K’nijn & Ko het van belang om:
  - Meningen en ideeën te horen.
  - Informatie in te winnen.
  - Bestuursstandpunten kenbaar te maken.
  - Steun te krijgen voor het beleid.
  - Plek te bieden voor scholieren voor hun maatschappelijke stage vanuit school.

Toezicht:

Alle vijf bestuursleden hebben toezicht op elkaars beleid en werkzaamheden. Bij het ontstaan van een verschil van mening zal er een stemming worden gehouden waarbij met een meerderheid van stemmen een beslissing wordt genomen.


Toekomstvisie en actuele beleidsplan:

Een aparte afdeling voor bijvoorbeeld quarantaine ruimtes, zodat ziektes zich niet verspreiden. Ook een verwarmde ruimte speciaal voor de dierenarts die zowel winters als zomers gebruikt kan worden.

We zouden graag een aparte ruimte voor de pensiondieren realiseren. We zijn ook bezig een samenwerkingsverband aan te gaan met knaagdierenopvangcentra in de omgeving (en) om op deze manier één lijn te kunnen trekken qua voorwaarden, opvang en herplaatsing.


Vermogen:

Janet Hermse houdt als penningmeester de boekhouding op orde. Het vermogen wordt gevormd door donaties en sponsoring van particulieren en bedrijven, welke op een bankrekening van de stichting wordt gedeponeerd. Bij opheffing van de stichting wordt het overgebleven vermogen gedoneerd aan een andere op dat moment nader te bepalen dierenopvang/organisatie.

Het vermogen van de stichting wordt gestald op een bankrekening bij de Rabo Bank welke voor alle bestuursleden toegankelijk is.

Stichting Konijnenopvang K’nijn & Ko, https://knijnenko.nl   Telefoon            Bavel

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube